Projekt unijny

„Akademia Małego Człowieka – szansą na lepszy rozwój”

 

Projekt pn. „Akademia Małego Człowieka – szansą na lepszy rozwój” prowadzony jest przez Punkt terapeutyczno-szkoleniowy „Droga” oraz Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Akademia Małego Człowieka” przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny);
Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego;
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego;
Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 11 dzieci (7CH i4D) z niepełnosprawnością z Punktu Przedszkolnego Akademia Małego Człowieka poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach dodatkowych dobranych do indywidualnych potrzeb dzieci w terminie do 29.02.2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.12.2018r. do 29.02.2020r.

Miejsce realizacji projektu: Szałsza.

Wydatki kwalifikowalne: 218 823,38 zł

Dofinansowanie UE: 185 99,87 zł

Głównymi zadaniami w projekcie są zajęcia dodatkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami takie jak:

- logorytmika

- trening umiejętności społecznych

- hipoterapia.

Zobacz zdjęcia w galerii

Zajęcia dodatkowe w projekcie zostały dobrane specjalnie do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Efektem uczestnictwa w takich zajęciach jest wyrównanie szanse edukacyjnych osób z niepełnosprawnością , podniesienie umiejętności komunikowania się, umiejętności społecznych, usprawnienie ruchowe oraz rozwój emocjonalny.

Ponadto w ramach projektu będzie udzielane wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli Przedszkola do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wskaźnikami w projekcie będzie liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne, liczba nauczycieli objętych wsparciem oraz liczba nauczycieli, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.