Projekt organizacji przedszkola - statut

 

 

 

 

UJEDNOLICONY PROJEKT ORGANIZACJI

(Statut)

 

Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego

AKADEMIA MAŁEGO CZŁOWIEKA

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Akademia Małego Człowieka” zwany dalej „Punktem Przedszkolnym” jest placówką niepubliczną.

 2. Miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego znajduje się w Szałszy 42-677 przy
  ul. 1 Maja 4.

 3. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Aleksandra Kosz z siedzibą Szałsza 42-677 ul. 1 Maja 4, pełniąca jednocześnie funkcję Dyrektora.

 4. Punkt Przedszkolny posługuje się pieczątką:

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny

Akademia Małego Człowieka”

ul. 1 Maja 4, 42-677 Szałsza

NIP 645 223 42 02

 1. Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 

§2

 1. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Punktu Przedszkolnego są:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,

 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz na podstawie innych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego,

 • Konwencja o prawach dziecka,

 • Projekt Organizacyjny (Statut) oraz regulaminy i procedury wewnętrzne.

 1. Niniejszy Projekt Organizacyjny został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz przepisów art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) obowiązującego od 1 września 2017r.

 

§3

 1. Organ prowadzący Punkt Przedszkolny odpowiada za jego działalność.

 2. Do zadań organu prowadzącego należy:

 • zapewnienie warunków działania Punktu Przedszkolnego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 • wyposażenie Punktu Przedszkolnego w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz wykonywania zadań statutowych.

 • nadzór nad działalnością Punktu Przedszkolnego w zakresie spraw finansowych i przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Punktu Przedszkolnego.

 • zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Punktu Przedszkolnego i innych pracowników na stanowiskach kierowniczych,

 • decydowanie o wysokości odpłatności za Punkt Przedszkolny,

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Punktu Przedszkolnego w sprawach dzieci oraz w sprawach pracowniczych.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PUNKTU

§4

 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego a w szczególności określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego

 2. Punkt Przedszkolny jest formą kształcenia specjalnego.

 3. Punkt Przedszkolny obejmuje swym działaniem dzieci z autyzmem
  i niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizujące kształcenie specjalne.

 4. Naczelnymi celami Punktu Przedszkolnego są: edukacja, rewalidacja i wychowanie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz pomoc w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności dotykającej wszystkie dziedziny życia poprzez zapewnienie wielostronnych, wielospecjalistycznych i efektywnych oddziaływań rewalidacyjno – edukacyjno - wychowawczych.

 5. Punkt Przedszkolny oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

 6. W Punkcie Przedszkolnym realizowana jest edukacja podczas zajęć z wykorzystaniem różnorodnych form edukacyjnych; wiodącą metodą rewalidacji jest Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna).

 7. Działalność dydaktyczna Punktu Przedszkolnego wobec dziecka jest prowadzona według indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego uwzględniający zalecenia zawarte
  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Zadaniem Dyrektora Punktu Przedszkolnego jest organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Punkcie Przedszkolnym polegającej na powoływaniu zespołów składających się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz wyznaczanie osób koordynujących pracę zespołu.

 2. W Punkcie Przedszkolnym organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna mająca na celu rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz wspieranie rodziców /prawnych opiekunów/.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców, prawnych opiekunów, Dyrektora Punktu Przedszkolnego, nauczyciela.

 4. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w Punkcie Przedszkolnym obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z dziećmi. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym Dyrektora Punktu Przedszkolnego.

 5. Nauczyciel w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin w którym poszczególne formy będą realizowane. Nauczyciel planując udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej współpracuje z rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka, z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem i poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w Punkcie Przedszkolnym w formie:

 • zajęć specjalistycznych: prowadzoną metodą Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna), korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 1. Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

 2. Zadaniami pomocniczymi Punktu Przedszkolnego są:

 1. organizacja i prowadzenie form oddziaływań edukacyjnych dla dzieci
  z autyzmem i
  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 2. organizacja i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 3. organizowanie działań integracyjnych dla dzieci z autyzmem
  i
  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 4. działalność wspierająca rodziny.

 5. szkolenie pracowników, rodziców, studentów i innych osób zainteresowanych.

 6. utrzymywanie kontaktów i współpraca z osobami, ośrodkami, instytucjami, stowarzyszeniami w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami autyzmu.

 

§5

Podstawowe cele Punktu Przedszkolnego są realizowane poprzez:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
  i porażek;

 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych;

 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

 11. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
  a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

 

§6

 1. Zadania Punktu Przedszkolnego realizowane są w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;

 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec);

 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

 16. Przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 1. Punkt Przedszkolny współdziała z rodzicami /opiekunami prawnymi/, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 1. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. Informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju;

 3. Ustala wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.

 1. Punkt Przedszkolny jest organizatorem wycieczek.

 2. Punkt Przedszkolny monitoruje realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Rozdział III

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 7

 1. Maksymalna ilość miejsc organizacyjnych w Punkcie Przedszkolnym wynosi nie więcej niż dla 12 dzieci.

 2. Punkt Przedszkolny jest niepubliczną placówką zapewniającą opiekę, wychowanie
  i naukę dzieciom w wieku od 2.5 roku życia do ukończenia 9 roku życia. Można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

 3. W ramach Punktu Przedszkolnego funkcjonują grupy specjalne. Grupą opiekuje się nauczyciel wychowawca. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Punktu Przedszkolnego.

 4. Godzina zajęć edukacyjnych w grupie trwa 60 minut.

 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut, w wieku 5-6 lat około 30 minut.

 6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 8. Dzienny czas pracy Punktu Przedszkolnego ustala Dyrektor Punktu Przedszkolnego, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie.

 9. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (Świąt) i przerw ustalonych przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego.

 10. Punkt Przedszkolny organizuje zgodnie z odrębnymi przepisami zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinie wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Decyzję o realizacji zajęć wwr podejmuje Dyrektor Punktu Przedszkolnego na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.

 

§8

 1. Punkt Przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00. Czas pracy Punktu Przedszkolnego może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska, ale nie krótszy niż określony w § 7 rozporządzenia.

 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, Punkt Przedszkolny organizuje żywienie.

 3. Korzystanie z posiłków w Punkcie Przedszkolnym jest odpłatne.

 4. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Punktu Przedszkolnego.

 5. Przewiduje się posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

 

§9

 1. Opracowywane przez nauczycieli w grupach indywidualne semestralne programy edukacyjne oraz bieżące zalecenia do realizacji z dzieckiem w domu, konstruowane są w oparciu o analizę rzeczywistych potrzeb rozwojowych dzieci i podstawę programową wychowania przedszkolnego i formy niepełnosprawności.

 2. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje wymaganą dokumentację oraz dziennik zajęć Punktu Przedszkolnego, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 3. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, miejsca i daty ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/,
  i adresy ich zamieszkania. Odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 4. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość korzystania z odpowiednio przygotowanych pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem.

 5. Punkt Przedszkolny może organizować wyjazdy i wyjścia na: wycieczki, imprezy integracyjne.

 6. Podczas wyjazdu zapewnia się opiekę jednej dorosłej osoby dla każdego dziecka,
  w tym, co najmniej 1 nauczyciela na 2 dzieci.

 7. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.

 8. Udział dziecka w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców /opiekunów prawnych/.

 

§10

 1. Organizację pracy w Punkcie Przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia. Na jego podstawie nauczyciel ustala dla grupy szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Punkt Przedszkolny może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, kształcących, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych oraz bazowych placówki.

 3. Punkt Przedszkolny może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.

 4. Do realizacji celów i zadań Punkt Przedszkolny posiada:

 • Sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

 • Pomieszczenie socjalne, szatnię dla personelu

 • Pomieszczenie administracyjno – gospodarcze,

 • Szatnię,

 • Kuchnię,

 • Plac zabaw z urządzeniami terenowymi dla dzieci,

 • Sale terapeutyczne,

 • Toalety.

 

§11

 1. Na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ w Punkcie Przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe finansowane przez rodziców /opiekunów prawnych/.

 2. Rodzaje zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają
  w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru Dyrektora Punktu Przedszkolnego i/lub rodziców /opiekunów prawnych/.

 3. Zajęcia dodatkowe prowadzone są na terenie Punktu Przedszkolnego zgodnie
  z podanym harmonogramem.

 4. W Punkcie Przedszkolnym na życzenie rodziców /opiekunów prawnych/ organizuje się naukę religii.

§12

 1. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę pedagogiczną.

 2. Każde dziecko powierzone jest opiece:

 • nauczyciela wychowawcy oraz specjalistów współpracujących z wychowawcą.

 • dopuszcza się zasadę łączenia dzieci w grupy wg opracowanej procedury zgodnej
  z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 1. Wszyscy pracownicy Punktu Przedszkolnego przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których zostali pouczeni.

 2. Wprowadza się całkowity zakaz palenia na terenie Punktu Przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ IV

PRZYJĘCIE DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§13

 1. O potrzebie edukacji dziecka w Punkcie Przedszkolnym orzeka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

 2. Przyjęcia dzieci do Punktu Przedszkolnego odbywają się przez cały rok kalendarzowy
  o ile są wolne miejsca, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Punktu Przedszkolnego.

 3. Podstawą do przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. Podstawą zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie i złożenie "Karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego" oraz zawarcie umowy.

 5. O kolejności przyjęć dzieci do Punktu Przedszkolnego w sytuacji, gdy liczba dzieci oczekujących przekracza liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 6. Przyjęć nowych dzieci do Punktu Przedszkolnego dokonuje się w momencie, gdy dotychczasowe dzieci przechodzą do innych placówek lub gdy jest możliwość zorganizowania nowych miejsc nauczania w Punkcie Przedszkolnym.

 7. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne, realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej (według metod Stosowanej Analizy Zachowania ).

 8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny jest opracowywany przez nauczyciela prowadzącego i innych nauczycieli i jest każdorazowo przedstawiany rodzicom.

 

§ 14

 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego
  w następujących przypadkach:

 • na pisemny wniosek rodziców /opiekunów prawnych/, przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

 • rodzice /opiekunowie prawni/ zalegają z opłatami za 1 miesiąc za pobyt dziecka
  w Punkcie Przedszkolnym i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty
  w określonym przez Punkt Przedszkolny terminie,

 • dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych dzieci lub nauczycieli,

 • nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami /opiekunami prawnymi/,

 • w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka, rodzice /opiekunowie prawni/ nie przestrzegają zasad współpracy.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 15

Organami Punktu Przedszkolnego są:

 1. Dyrektor Punktu Przedszkolnego.

 2. Zastępca Dyrektora Punktu Przedszkolnego, który powoływany jest czasowo w przypadku długotrwałej nieobecności Dyrektora Punktu Przedszkolnego.

 3. Rada pedagogiczna w skład, której wchodzą zatrudnieni nauczyciele.

 

§16

 1. Do obowiązków Dyrektora Punktu Przedszkolnego należą:

 1. dbanie o bieżącą organizację Punktu Przedszkolnego;

 2. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Punkt Przedszkolny;

 3. koordynowanie współpracy z innymi ośrodkami oraz instytucjami w celu wymiany doświadczeń;

 4. reprezentowanie Punktu Przedszkolnego na zewnątrz;

 5. uczestnictwo w planowaniu, organizacji i strategii rozwoju Punktu Przedszkolnego;

 6. sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

 • diagnozuje, analizuje, ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej Punktu Przedszkolnego oraz nauczycieli;

 • diagnozuje, analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Punktu Przedszkolnego i nauczycieli;

 • bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Punktu Przedszkolnego w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach;

 1. upowszechnia i wdraża rozwiązania służące skutecznej realizacji zadań Punktu Przedszkolnego;

 2. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z przepisami;

 3. planuje rozwój placówki i realizuje zadania wynikające z tego planu;

 4. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy, przepisami bhp i ppoż.;

 5. odpowiada za organizację administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Punktu Przedszkolnego;

 6. dysponuje środkami finansowymi Punktu Przedszkolnego;

 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Punktu Przedszkolnego;

 8. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia oraz rozlicza z ich wykonania;

 9. dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników Punktu Przedszkolnego;

 10. wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Punktu Przedszkolnego;

 11. decyduje o przyjęciu dziecka do Punktu Przedszkolnego i o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym Projekcie Organizacji;

 12. ustala wysokość opłat za posiłki;

 13. odpowiada za naliczanie i pobór opłat za posiłki oraz innych opłat związanych z korzystaniem przez dzieci ze świadczeń udzielanych przez Punkt Przedszkolny;

 14. opracowuje Projekt Organizacji Punktu Przedszkolnego oraz jego zmiany;

 15. prowadzi i archiwizuje dokumentację Punktu Przedszkolnego;

 16. wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

 1. Powierzenie stanowiska zastępcy Dyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Punktu Przedszkolnego.

 2. Zastępca Dyrektora Punktu Przedszkolnego:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 2. zastępuje Dyrektora Punktu Przedszkolnego w czasie jego nieobecności i wykonuje w tym czasie jego zadania;

 3. organizuje pracę dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli;

 4. przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji przedszkola (m.in. koncepcji pracy przedszkola, organizacja zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, przedszkolnego zestawu programów, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom);

 5. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnia ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania;

 6. obserwuje zajęcia i inne formy pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy;

 7. dokonuje kontroli dokumentacji pedagogicznej.

 1. Za zgodą organu prowadzącego, w Punkcie Przedszkolnym może zostać powołana dodatkowa osoba na stanowisku kierowniczym.

 

§ 17

 1. Organy Punktu Przedszkolnego współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Punktu Przedszkolnego;

 2. Dyrektor może upoważniać podległych pracowników do wykonywania w jego imieniu własnych zadań, sprawując wówczas nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem;

 3. Organy Punktu Przedszkolnego zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

 • Organizowanie wspólnych posiedzeń;

 • Wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

 • Planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

N A U C Z Y C I E L E

§ 18

 1. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnia się pracowników pedagogicznych, posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracownicy obsługi.

 2. Pracownikami pedagogicznymi są: nauczyciele i nauczyciele specjaliści.

 3. Sprawują oni opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do Punktu Przedszkolnego oraz stwarzają warunki ich rozwoju. Szanują godność dziecka i jego prawa.

 4. Wszyscy pracownicy Punktu Przedszkolnego zobowiązani są przede wszystkim do organizowania bezpiecznych i zgodnych ze specyfiką niepełnosprawności uczniów warunków pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem mu przypisanym.

 5. Dbają o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń.

 6. Dbają o dobro Punktu Przedszkolnego i jego mienie.

 7. Współpracują z rodzicami oraz z Dyrektorem Punktu Przedszkolnego.

 8. Współdziałają z rodzicami, a w szczególności:

 • informują rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

 • udzielają rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

 • ustalają z rodzicami wspólne kierunku działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

 • organizują spotkania.

 

§ 19

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej grupie tworzą zespół, którego zadaniem jest:

 • ustalenie programu wychowania przedszkolnego dla danej grupy;

 • optymalizowanie nauczanych treści do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

 • realizowanie dodatkowych zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci;

 • współdziałanie z rodzicami /opiekunami prawnymi/ w sprawach wychowania
  i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców /opiekunów prawnych/ do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego i w programie edukacyjno-terapeutycznym realizowanym w Punkcie Przedszkolnym i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami /opiekunami prawnymi/,

 • prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, z zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 • prowadzenia dokumentacji swojej pracy,

 • prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

 • przeprowadzenia, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną,

 • spotkania z rodzicami /opiekunami prawnymi/ odbywają się w miarę potrzeb,
  nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.

 1. Pracownicy pedagogiczni poddawani są jeden raz w roku ewaluacji stanowiącej formę oceny kompetencji terapeutycznych nauczyciela w zakresie stosowanych technik pracy.

 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym oraz inne osoby wykonujące prace w Punkcie Przedszkolnym, obowiązani są posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi. Wymóg ten stosuje się odpowiednio do rodziców /opiekunów prawnych/ dzieci uczęszczających na zajęcia lub innych pełnoletnich członków ich rodzin upoważnionych przez rodziców /opiekunów prawnych/, uczestniczących w zajęciach prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym,

 3. Nauczyciel ma prawo do rozwoju, kształcenia się oraz doskonalenia zawodowego,
  a w szczególności do:

 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych,

 • stosowania nowoczesnych metod nauczania,

 • inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym.

 

 1. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie umowy w oparciu o Kodeks Pracy, która to określa wynagrodzenie nauczyciela.

 2. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganiem ich postanowień, przestrzegać Projektu Organizacji Punktu Przedszkolnego, przestrzegać tajemnicy służbowej.

 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Punkt Przedszkolny poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

   

 

§ 20

 1. Wszyscy pracownicy Punktu Przedszkolnego zobowiązani są do:

 • przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz przepisów pożarowych,

 • czuwania nad bezpieczeństwem dzieci,

 • ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały,

 • dbania o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego,

 • przestrzegania tajemnicy służbowej,

 • wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających
  z organizacji pracy Punktu Przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§21

 1. Wychowankami Punktu Przedszkolnego są dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 2. Naczelnym celem pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym jest ich wszechstronne wychowanie mające na celu optymalizację ich zachowania oraz rozwój w kierunku maksymalnej samodzielności i integracji ze środowiskiem.

 3. Całokształt działań edukacyjno-rewalidacyjno- wychowawczych podejmowanych wobec dziecka określa specjalnie skonstruowany dla niego indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Program ten modyfikowany jest po dokonaniu okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej mu udzielanej. Modyfikowanie programu przeprowadza się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w roku. Program opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. Punkt Przedszkolny umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

 5. Sposób pracy oraz wymagania w zakresie akceptowalnych zachowań wobec innych osób określa program kształcenia zachowań stanowiący integralną część indywidualnego programu pracy każdego z dzieci Punktu Przedszkolnego. Program ten jest każdorazowo konsultowany z rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka, a także jeżeli sytuacja tego wymaga, przez lekarza specjalistę prowadzącego.

 6. Dzieci mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych organizowanych w Punkcie Przedszkolnym. Wszelkie nieobecności dzieci winny być zgłaszane i usprawiedliwiane (w formie ustnej bądź pisemnej) przez ich rodziców /opiekunów prawnych/.

 7. Dzieci mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

 • korzystania z porady specjalistów za zgodą rodziców.

 1. W Punkcie Przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców /opiekunów prawnych/, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

 2. W Punkcie Przedszkolnym nie wolno podawać żadnych lekarstw.

 3. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel lub Dyrektor zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego z równoczesnym zawiadomieniem rodziców /opiekunów prawnych/.

 4. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców /opiekunów prawnych/ pozostaje w obecności nauczyciela, który towarzyszy dziecku.

 5. W każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 • rodziców /opiekunów prawnych/ poszkodowanego

 • pracownika służb bezpieczeństwa i higieny pracy

 • społecznego inspektora pracy.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora
  i kuratora oświaty.

 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia niezwłocznie Dyrektor (lub upoważniony przez niego pracownik) państwowego inspektora sanitarnego.

 3. Rodzice /opiekunowie prawni/ mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

 4. W Punkcie Przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

 5. Wychowankowie Punktu Przedszkolnego są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice /opiekunowie prawni/.

 7. Do Punktu Przedszkolnego przyjmuje się dzieci zdrowe.

 8. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do Punktu Przedszkolnego do czasu całkowitego wyleczenia.

 9. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Punktu Przedszkolnego takich objawów jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, biegunka, to na wniosek wychowawcy grupy, rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Punktu Przedszkolnego. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego do momentu ustania objawów.

 10. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub Dyrektor informuje rodziców /opiekunów prawnych/ o jego stanie, a rodzice /opiekunowie prawni/ są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Punktu Przedszkolnego i zapewnienia mu opieki medycznej.

 11. Rodzice /opiekunowie prawni/ wyrażają zgodę na badanie przez psychologa, logopedę, innych specjalistów oraz na udział w zajęciach z w/w specjalistami.

 

Rozdział VIII

RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI/, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 22

 1. Rodzice /opiekunowie prawni/ mają prawo do:

 • zapoznania się z realizowanymi w Punkcie Przedszkolnym programem wychowania przedszkolnego, planami i programami terapeutyczno – edukacyjnymi;

 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
  i postępów edukacyjnych swojego dziecka;

 • uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
  w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Punktu Przedszkolnego;

 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Punktu Przedszkolnego Dyrektorowi, który nadzoruje pracę pedagogiczną;

 • uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka należy:

 • przestrzeganie Projektu Organizacji;

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu Przedszkolnego lub przez upoważnioną przez rodziców /opiekunów prawnych/ osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym;

 • informowanie personel Punktu Przedszkolnego o przyczynach nieobecności dziecka
  w Punkcie Przedszkolnym;

 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

 • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Punktu Przedszkolnego.

 1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców /opiekunów prawnych/ zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego.

 2. Nauczyciele zobowiązani są do przekazania informacji rodzicom /opiekunom prawnym/
  o sposobie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego.

 3. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru
  w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona
  w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, pełnoletnia, trzeźwa.

 4. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi /opiekunowi prawnemu/ nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Punktu Przedszkolnego. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka.

 5. Obowiązkiem rodziców /opiekunów prawnych/, w pierwszych dniach uczęszczania dziecka do Punktu Przedszkolnego, jest podpisanie oświadczenia dotyczącego osób upoważnionych do odbioru dziecka z Punktu Przedszkolnego.

 6. Rodzice /opiekunowie prawni/ są zobowiązani do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego.

 7. Rodzice /opiekunowie prawni/ przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

 8. Od momentu przekazania dziecka przez nauczyciela rodzicowi /opiekunowi prawnemu/ lub osobie upoważnionej, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

 9. Zakaz dotyczący nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców /opiekuna prawnego/ musi być poświadczony przez orzeczenie sądowe.

 10. Upoważnienie do odbioru dziecka jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do Punktu Przedszkolnego. Można je zmienić w każdym momencie.

 11. Rodzice /opiekunowie prawni/ są zobowiązani do przyprowadzania dziecka do sali Punktu Przedszkolnego i przekazania pod opiekę nauczycielowi. Nie dopuszczalne jest zostawianie dziecka przed bramą Punktu Przedszkolnego.

 12. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców /opiekunów prawnych/ o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców /opiekunów prawnych/. Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym po zakończeniu pracy Punktu Przedszkolnego wymaga od rodziców /opiekunów prawnych/ wpłacenia 40zł do kasy Punktu Przedszkolnego.

 13. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji
  o miejscu pobytu rodziców /opiekunów prawnych/, nauczyciel oczekuje z dzieckiem
  w Punkcie Przedszkolnym jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami /opiekunami prawnymi/.

 14. Rodzice /opiekunowie prawni/ i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą
  w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 15. Rodzice /opiekunowie prawni/ dzieci Punktu Przedszkolnego otrzymują następujące dokumenty:

 • opinie zawierające diagnozę psychologiczno – pedagogiczną

 • śródroczne programy edukacyjne

 • bieżące zalecenia do realizacji programów w domu

 • śródroczne i końcoworoczne podsumowania pracy z dzieckiem

 • wyniki badań testowych.

 

ROZDZIAŁ IX

FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 23

Punkt Przedszkolny uzyskuje środki finansowe na działalność z następujących źródeł:

 1. Dotacji z budżetu gminy.

 2. Opłat wnoszonych przez rodziców.

 3. Darowizn i innych środków pozyskanych przez organ prowadzący.

 

§24

 1. Usługi świadczone przez Punkt Przedszkolny są odpłatne.

 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do opłaty czesnego przez dwanaście miesięcy w roku według obowiązującej stawki ustalonej przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego na początku każdego roku szkolnego.

 3. Czesne nie pokrywa zajęć dodatkowych.

 4. Decyzja o wysokości opłat za zajęcia dodatkowe jest każdorazowo podejmowana przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego.

 5. Wpisowe jest jednorazową, bezzwrotną opłatą pobieraną w momencie przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego.

 6. Nieobecność dziecka w Punkcie Przedszkolnym nie zwalnia rodziców /opiekunów prawnych/ od obowiązku uiszczania opłaty stałej.

 7. W przypadku nieobecności dziecka (zgłoszonej w danym dniu do godz. 8.00)
  w Punkcie Przedszkolnym nie jest pobierana dzienna stawka żywieniowa.

 8. Opłaty od rodziców /opiekunów prawnych/ pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

 1. Projekt Organizacji (Statut) obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu Przedszkolnego.

 2. Dla zapewnienia znajomości Projektu Organizacji przez wszystkich zainteresowanych ustala się: umieszczenie go na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Punktu Przedszkolnego, udostępnienie przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego.

 3. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. W sprawa nieuregulowanych niniejszym Planem Organizacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksy Cywilnego.

 5. Prawo nadawania Projektu Organizacji, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Dyrektora Punktu Przedszkolnego.

 6. Niniejszy Projekt organizacji (Statut) wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku.